FANDOM


First Blood is the first story arc in The New Killing Game SYOC.

Characters

 • Monokuma
 • Ryuji Shido
  • Ryuji's Unnamed Mother (Flashback)
 • Naoki Kenshi
 • Tomoyo Chino
 • Hanako Inoue
 • Noire Yumichika
  • Mr Yumichika (Flashback)
 • Kuro Hinori
 • Kirie Tomoka
  • Tara
 • Michi Kurosawa
 • Hayato Kimura
 • Akira Kato
 • Yua Ide
 • Masanori Akiyama
 • Kuu Hachimitsu
 • Masami Fujimoto
 • Kyoto Sakumi
 • Haruka Saimon
 • Ryuji's Attacker

Plot

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

END OF FIRST BLOOD

REMAINING STUDENTS: 14? Kuro Hinori, Michi Kurosawa, Kirie Tomoka, Hayato Kimura, Hanako Inoue, Tomoyo Chino, Ryuji Shido?, Naoki Kenshi, Kuu Hachimitsu, Masanori Akiyama, Masami Fujimoto, Kyoto Sakumi, Haruka Saimon, Akira Kato

Trivia